about

Szkolenia dobrze i w cenie - enValued - Tanie Dobre Szkolenia

title

enValued – Szkolenia dobrze i w cenie

map
© 2012 enValued szkolenia

Szkolenia biznesowe :: zarządzanie, sprzedaż, negocjacje, marketing, finanse.

TRENERZY ENVALUED

 • Artur Hildebrand [pokaz CV]
  Prawnik; rozpoczynał zdobywanie doświadczenia jako aplikant komorniczy, specjalista ds. egzekucji, członek rady nadzorczej obecnie kierownik działu windykacji w prywatnej firmie o zasięgu międzynarodowym oraz wykładowca prowadzący szkolenia uczące praktycznej wiedzy z zakresy windykacji i zabezpieczeń kredytu kupieckiego poparte nieprzerwaną dziesięcioletnią praktyką zawodową. Jest przede wszystkim praktykiem, ceniącym i popierającym rozwiązania proste i efektywne, czym skutecznie dzieli się z uczestnikami szkoleń

  Specjalizuje się w zagadnieniach:

  • wskazanie możliwości ograniczenia kontaktów z niesolidnymi kontrahentami poprzez przedstawienie sposobów weryfikowania kontrahentów przed podjęciem decyzji o współpracy
  • pokazanie możliwości stworzenia procedur windykacyjnych zmniejszających ryzyko trudnych należności
  • przedstawienie metod i instrumentów najskuteczniej zabezpieczających należności
  • ćwiczenia mające na celu sugestywne prezentowanie własnych racji w negocjacjach pośrednich i bezpośrednich

 • Mariusz Kuźma [pokaz CV]
  Doświadczenie w zakresie szkoleń – ponad 16 lat (ponad 1000 osób przeszkolonych). Zajęcia szkoleniowe i trenerskie służą przekazywaniu wiedzy i doświadczenia prawnika i praktyka oraz członka zespołów audytowych z wieloletnim doświadczaniem.
  Obecnie jestem Wspólnikiem K&K Mariusz Kuźma Beata Jagodzińska – Kuźma s.c. - kancelarii doradztwa prawnego i gospodarczego oraz Kancelaria Prawna B. Grabska M. Kuźma Sp.K. Pełnię także funkcję doradcy Prezesa Agencji Mienia Wojskowego.

  Nieprzerwanie od ponad 16 lat zajmuję się udzielaniem zamówień publicznych, doradztwem, audytem, kontrolą i szkoleniami w zakresie udzielania zamówień publicznych. Byłem także uczestnikiem prac nad większością nowelizacji zarówno ustawy o zamówieniach publicznych jak i Prawa zamówień publicznych (w ramach uzgodnień międzyresortowych oraz prac parlamentarnych).

  Jestem autorem wielu opinii i szkoleń w zakresie zamówień publicznych, a w tym współautor szkolenia e-learnigowego pn. „Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji.”, TWIGGER Warszawa 2006 oraz autor szkolenia e-learnigowego pt. „Jak udzielać zamówień publicznych finansowanych ze środków UE ?”, TWIGGER Warszawa 2008. Ponadto wykładowcą na szkoleniach dla jednostek samorządowych, izb skarbowych, urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, pracowników Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki Morskiej, Agencji Mienia Wojskowego, Polskiej Organizacji Turystycznej, beneficjentów środków UE, Policji w zakresie przepisów o zamówieniach publicznych.

  Jestem także wykładowca Polskiej Akademii Nauk i Międzynarodowego Centrum Szkolenia i Doradztwa w ramach studium podyplomowego: „Rachunkowość budżetowa i finanse”, „Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna” przeznaczonych dla kadry kierowniczej i służb księgowych Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów Okręgowych oraz Prokuratur Okręgowych, a także dla kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli i audytorów wewnętrznych. Uczestnik prac legislacyjnych, w tym parlamentarnych wszystkich większych nowelizacji przepisów o zamówieniach publicznych. W przeszłości był ekspertem współpracującym Komitetów Doradczych Komisji Europejskiej ds. zamówień publicznych (ACPC) i ds. otwarcia rynków zamówień publicznych we Wspólnocie (wcześniej członek Grupy Roboczej Komisji Europejskiej ds. zamówień publicznych). Ponadto także członkiem Międzyresortowego Zespołu ds. Zamówień Publicznych, członek Międzyresortowego Zespołu ds. Monitorowania Realizacji Scentralizowanego Systemu Zamówień Publicznych oraz reprezentant RP w pracach I Grupy Roboczej UNCITRAL. W swoje karierze zawodowej przez 4 lata był członkiem i wiceprzewodniczącym Resortowej Komisji Orzekającej przy Ministrze Finansów w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

  Jestem członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów "LIBERTAS", a także ekspertem Międzynarodowego Centrum Szkolenia i Doradztwa Sp. z o.o. Wcześniej pracowałem dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jako członek zespołu kontrolującego postępowania o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektów SPOT oraz doradca prawny w zakresie zamówień publicznych. Jako Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nadzorowałem planowanie, wykonywanie i sprawozdawczość budżetu Wojewody Mazowieckiego i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Poprzednio w Ministerstwie Sportu zajmowałem się realizacją zamówień publicznych, przekazywaniem i kontrolą dotacji celowych na zadania z zakresu upowszechniania sportu, dofinansowania zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów i imprez sportowych, a także zakupów sprzętu sportowego. W Ministerstwie Finansów przez 9 lat zajmowałem się tworzeniem i udoskonalaniem systemu zamówień publicznych, w resorcie oraz centrali Ministerstwa, a także wykonywaniem, a następnie nadzorowaniem zamówień publicznych w MF. Z upoważnienia Ministra Finansów wydawałem postanowienia w zakresie wyrażenia zgody na stosowanie zamówień na zasadach szczególnych, a z ramienia Dyrektora Generalnego MF zatwierdzałem dokumenty i podpisywałem umowy. Oprócz zamówień publicznych zajmowałem się przekazywaniem dotacji i subwencji (oraz badaniem prawidłowości ich wykorzystania) dla partii politycznych oraz układami odszkodowawczymi. W swoje karierze zawodowej przez 4 lata byłem członkiem i wiceprzewodniczącym oraz przewodniczącym Resortowej Komisji Orzekającej przy Ministrze Finansów w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

  METODYKA PROWADZENIA SZKOLEŃ

  Szkolenia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów, studiów przypadku. Gwarantują one pogłębienie jak również zdobycie niezbędnej, nowej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej, potrzebnej przy udzielaniu zamówień publicznych na usługi szkoleniowe o wysokiej jakości, dedykowane określonym grupom docelowym (grupom pracowników).
  Trener stosuje elementy coaching’u dla zwiększenia skuteczności szkoleń i rozwiązywania specyficznych problemów jakie napotykają uczestnicy szkolenia w praktyce.
  W ramach praktycznych szkoleń przekazywane są uczestnikom szkolenia unikalne doświadczenia trenera, posiadającego własną praktykę prawnika oraz audytora wielu projektów dofinansowanych ze środków UE.

  WYKSZTAŁCENIE, KURSY, DYPLOMY, CERTYFIKATY.

  Wykształcenie:

  • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 1997.
  • Kandydat na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, Ministerstwo Skarbu Państwa, 1997.
  • Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk, od 1997 do 2001.
  • Doktorant w Zakładzie Prawa Finansowego, Uniwersytet Warszawski, od 2002 do chwili obecnej,
  • Słuchacz studiów podyplomowych „Audyt Wewnętrzny i Kontrola Wewnętrzna” w roku akademickim 2009/2010, dyplom czerwiec 2010 r.

  Pozostałe doświadczenia zawodowe:

  2007 Członek Grupy Roboczej ds. kwestii horyzontalnych w ramach przygotowań do EURO 2012.
  2007 Członek Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy określającej finansowanie budowy Narodowego Centrum Sportu.
  od 2006 wykładowca w zakresie Prawa zamówień publicznych na studiach podyplomowych Międzynarodowego Centrum Szkolenia i Doradztwa i Polskiej Akademii Nauk.
  2005 Członek Międzyresortowego Zespołu ds. Monitorowania Realizacji Scentralizowanego Systemu Zamówień Publicznych.
  2004 - 2005 Członek Międzyresortowego Zespołu ds. Zamówień Publicznych.
  2004 Reprezentant RP w pracach I Grupy Roboczej UNCITRAL (6 sesja).
  2004 - 2006 Członek Grupy Roboczej Komisji Europejskiej ds. zamówień publicznych.
  2004 - 2006 Przewodniczący rady nadzorczej Wojskowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Kwatera” Sp. z o.o. w Warszawie.
  2003 – 2004 Członek Komitetu Sterującego ds. wykonania umowy na zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie, „Systemu informatycznego do obsługi zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej”.
  2002 – 2003 Członek Rady Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR.
  2001 – 2004 Zastępca Członka Komitetu Budżetowego Rady Europy.
  2000 – 2001 Członek Zespołu doradców Ministra Finansów ds. Promocji Skarbowych Papierów Wartościowych.
  1999 - 2001 Członek Komisji Etyki Reklamy przy Radzie Reklamy.
  1999 - 2001 Członek Resortowej Komisji Orzekającej przy Ministrze Finansów w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  1999 Członek rady nadzorczej PZU S.A.
  1997 - 1999 Sekretarz rady nadzorczej Spółki “Bolmar” S.A. w Bodaczowie.
  1997 - 1999 Wiceprzewodniczący Resortowej Komisji Orzekającej przy Ministrze Finansów w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej.
  1996 - 2009 Wykładowca na szkoleniach dla jednostek samorządowych i skarbowych, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki Morskiej, PFRON, Policji, spółek Skarbu Państwa i prywatnych w zakresie ustawy o zamówieniach publicznych, a także wykładowca na studiach podyplomowych (ponad tysiąc godzin szkoleń).

  Języki:

  • Polski - język ojczysty.
  • Angielski - dobra znajomość w mowie i piśmie

  Uczestnictwo w kursach, szkoleniach i konferencjach:

  2012 Szkolenie pn. „Kontrola zarządcza”.
  2008 Szkolenie pn. „Poprawność realizacji projektów unijnych w ujęciu rzeczowym i finansowym”.
  2007 Seminarium pt. „Zamawiaj z głową. Nowe podejście do zamówień publicznych.”
  2007 Szkolenie dla pracowników Urzędów Wojewódzkich oraz dysponentów II i III stopnia, dla których dysponentem głównym jest wojewoda - „Przygotowanie administracji rządowej do sporządzenia zadaniowego planu wydatków na rok 2008”.
  2006 Szkolenie pt. „Procedury zamówień publicznych w procesie wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej. Kontrola przygotowania i przeprowadzania przetargów oraz ocena prawidłowości kontaktów w świetle FIDIC.”
  2006 Szkolenie w ramach projektu Transition Facility 2004 – intensyfikacja procesu wdrażania działań antykorupcyjnych w Polsce.
  2005 Szkolenie poświęcone audytowi zamówień publicznych
  2004 Szkolenie w zakresie obsługi systemu Europejskiej Wymiany Dokumentów – Polska (EWDP).
  2003 Uczestnik z ramienia Ministerstwa Finansów forum pt.: „Informatyzacja udzielania zamówień publicznych – propozycje zmian do ustawy o zamówieniach publicznych,
  2003 Szkolenie w zakresie planowania strategicznego i planowania, programowania i finansowania wdrażanych programów zorganizowane w ramach International Defense Acquisition Resource Management Program.
  2003 Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  2003 Szkolenie - język angielski w zakresie nomenklatury Unii Europejskiej,
  2002 Szkolenie dotyczące polskiego systemu zamówień publicznych na tle dyrektyw UE organizowanego przez OLAF oraz europejskich procedur przetargowych zorganizowane przez KSAP,
  2001 Szkolenia w zakresie planowania strategiczno-biznesowego, dokonywania zakupów sprzętu wojskowego (FMS) organizowanego przez amerykański Defense Institute of Security Assistance Management
  2001 szkolenie w zakresie zarządzania projektami finansowanymi ze środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej,
  2000 Szkolenie w zakresie sztuki negocjacji zorganizowanie przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej.
  1999 Seminarium zorganizowane przez Instytut Europejski - Fundację Studiów Europejskich, na temat systemu zamówień publicznych w Unii Europejskiej.
  1999 Konferencja Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. nt. “Papiery Wartościowe Dawniej, Dziś i Jutro”.
  1998 Szkolenie zorganizowane przez Deloitte & Touche nt. nowych uregulowań prawnych w zakresie organizacji rynku kapitałowego oraz fuzji i przejęć przedsiębiorstw w Polsce.
  1996 Konferencja z udziałem reprezentantów krajów Europy środkowej i wschodniej poświęcona wprowadzaniu dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących zamówień publicznych.
  1996 Seminarium zorganizowane przez Instytut Europejski - Fundację Studiów Europejskich, na temat Układu z Schengen, Współpracy Policji i Organów Sprawiedliwości po Maastricht.
  1994 Kurs maklerski.

  Pozostałe informacje:

  Opublikowane książki:

  od 2007 „Teczka kontroli finansowej w jednostkach sektora publicznego". C.H.Beck, Warszawa 2007.
  2007 „Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji” – P.Granecki, M.Kuźma, A.Olszewska, TWIGGER Warszawa 2007, II wydanie, s. 782.
  2006 „Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji” – P.Granecki, M.Kuźma, A.Olszewska, TWIGGER Warszawa 2006, s. 747.

  Opublikowane artykuły:

  1. "Termin zawarcia umowy w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę lub z wolnej ręki" Zamówienia Publiczne DORADCA, PUBLICUS Sp. z o.o., czerwiec 1999,
  2. "Zamówienia na dokumenty publiczne w świetle obowiązującego prawa polskiego oraz dyrektyw UE – analiza stosunków pomiędzy zamawiającym a wykonawcą" Człowiek i Dokumenty, PWPW S.A., październik 2007,
  3. „Zamówienia niepriorytetowe w Dyrektywach „unijnych” i polskim Prawie zamówień publicznych” C.H. Beck, styczeń 2010,
  4. „Kontrola zamówień publicznych wykonywana przez Prezesa UZP a wprowadzanie korekt finansowych w przypadku finansowania zamówień publicznych ze środków UE” zamówienia Publiczne DORADCA, PUBLICUS Sp. z o.o., luty - marzec 2010,
  5. "Dlaczego nie kryterium ceny?" Zamówienia Publliczne DORADCA, PUBLICUS Sp. z o.o., sierpień 2010,
  6. "Czy możliwe jest udostępnienie potencjału ekonomicznego przez podwykonawcę w postępowaniu o zamówienie publiczne?” C.H. Beck, listopad 2010,
  7. "Jeszcze raz o bonach towarowych – polemika" Zamówienia Publiczne DORADCA, PUBLICUS sp. z o.o., listopad 2010,
  8. "Glosa do wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 marca 2011 r. (sygn.akt 371/2011), Zamówienia Publiczne DORADCA, PUBLICUS Sp. z o.o., kwiecień 2011 r.,
  9. "Opis przedmiotu zamówienia" C.H.Beck, lipiec 2011 r.,
  10. "Uzyskanie zamówienia w drodze sukcesji uniwersalnej - Część I Fuzje i przejęcia", Zamówienia Publiczne DORADCA, PUBLICUS Sp. z o.o., czerwiec 2011 r.,
  11. "Uzyskanie zamówienia w drodze sukcesji uniwersalnej - Część II Podział spółek", Zamówienia Publiczne DORADCA, PUBLICUS Sp. z o.o., lipiec 2011 r.,
  12. "Uzyskanie zamówienia w drodze sukcesji uniwersalnej - Część III Nabycie przedsiębiorstwa w drodze spadku", Zamówienia Publiczne DORADCA, PUBLICUS Sp. z o.o., wrzesień 2011 r.,
  13. "Czyn nieuczciwej konkurencji jako podstawa odrzucenia oferty", Zamówienia Publiczne DORADCA, PUBLICUS Sp. z o.o., październik 2011 r.

  LISTA WYKONANYCH WYBRANYCH SZKOLEŃ W 2010, 2011 i 2012 R.

  – lista wykonanych szkoleń w 2010 r. (34 dni szkoleniowe).
  1. Audyt zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków pochodzących z UE w latach 2004 – 2008 realizowane w ramach projektu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla pracowników kontroli skarbowej – 4-5 stycznia 2010 r., 18-19 stycznia 2010 r., 8-9 lutego 2010 r., 22-23 lutego 2010 r. (CKKS w Białobrzegach dla pracowników MF i UKS)
  2. Mała i Duża nowelizacja Prawa zamówień publicznych – 19 lutego 2010 r. (ROPS w Krakowie)
  3. „Dwie nowelizacje - „Mała” i „Duża” – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień - omówienie istotnych zmian ustawy Publicznych (Dz.U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm) - 4 marca 2010 r. (Starostwo Powiatowe w Kraśniku)
  4. Prawo zamówień publicznych w realizacji projektów RPO – 25-26 lutego 2010 r., 25-26 marca 2010 r. (Urząd Marszałkowski w Warszawie)
  5. Prawo zamówień publicznych w realizacji projektów PO KL – 23-24 marca 2010 r. (Urząd Marszałkowski w Warszawie)
  6. Udzielanie zamówień publicznych po nowelizacji – istotne zagadnienia dla postępowań o zamówienia publiczne – 20-21 kwietnia 2010 r., (Urząd Miejski w Dębicy)
  7. Udzielanie zamówień publicznych po nowelizacji – istotne zagadnienia dla postępowań o zamówienia publiczne – 11-12 marca 2010 r., 26-27 kwietnia 2010 r., 13-14 kwietnia 2010 r., 27-28 kwietnia 2010 r. (ROPS w Krakowie)
  8. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych pod katem realizacji projektów RPO – 15 marca 2010 r. (Urząd Marszałkowski w Warszawie)
  9. Udzielanie zamówień publicznych po nowelizacjach w 2009 r. – 29 marca 2010 r. (CKKS w Białobrzegach dla pracowników MF i UKS)
  10. Zastosowanie ustawy prawo zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności w projektach realizowanych w ramach PO KL – termin 28 kwietnia 2010 r. (WUP w Warszawie)
  11. Zamówienia publiczne od A do Z – 30 kwietnia 2010 r. (CKKS w Białobrzegach dla pracowników MF)
  12. Naruszenia procedury zamówień publicznych – 8-9 lipca 2010 r. (WFOŚiGW w Gdańsku)

  Dodatkowo:
  – lista wykonanych szkoleń w 2011 i 2012 r.
  1. Szkolenie pt. „Nowe podejście do zamówień publicznych w zakresie usług, dostaw, aukcji i licytacji elektronicznej. Jak skutecznie ubiegać się o zamówienie publiczne.” – kwiecień – grudzień 2011 r. 30 dni szkoleniowych, styczeń – marzec 2012 – 8 dni szkoleniowych (PM Group Zubrycki, Panasewicz Sp. j. w Białymstoku), - grupy ca 20 osób
  2. Szkolenie pt. „Stosowanie Prawa zamówień publicznych w aspekcie zawierania umów wieloletnich z uwzględnieniem specyfiki Ministerstwa Obrony Narodowej.” w dniu 11.10.2011 r. (Forum Edukacyjne CZP Sp. z o.o. w Warszawie). (ca 50 osób)
  3. Szkolenie pt. „Umowy w sprawach zamówień publicznych - praktyczne zagadnienia.” w dniach 6-7.10.2011 r. (Forum Edukacyjne CZP Sp. z o.o. w Warszawie). – ca 20 osób
  4. Szkolenie pt. Udzielanie zamówień publicznych. Ogólna charakterystyka udzielania zamówień publicznych.” w dniu 11.12.2011 r. i 8.01.2012 r. (Polska Akademia Rachunkowości S.A. w Łodzi) – 20 osób

Szkolenia otwarte

Szkolenia miękkie:

Szkolenia twarde:

Szkolenia dobrze i w cenie